20% off all wall art!   Today only!   Offer ends tonight at midnight EST.

Bamboo - Artist

Bamboo Art

Browse art created by Bamboo.

\\ \'WYRABIANIE W BAMBUSIE \\\' Sprowadzam bambus z Birmy i Wietnamu. Œrednica 5-17cm.   Niewiele wyrabiam z surowego bambusa.   Ka¿dy bambus musi siê sezonowaæ minimum 1 rok.   Aby nadaæ kolor muszê zdj¹æ korê - papierami œciernymi /28-40/, nastêpnie pracujê z 60; 80; 120.   W miêdzy szlifowaniami zalewam klejem pêkniêcia i wype³niam wiêksze szczeliny - ubytki.   Po przeszlifowaniu wype³niam nieszczelnoœci szpachlówk¹.   Po tych czynnoœciach wycinam otwory wyrzynark¹, pilnikiem wyg³adzam kszta³ty.   Przy bardzo...more
Post on Facebook
Post on Twitter
Post on Google+
Post on StumbleUpon
Post on Pinterest

Joined

2010

Followers

1

Visitors

1,762

Images = 15

Images = 15